HẢI PHÒNG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ RANH GIỚI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN QUẦN ĐẢO CÁT BÀ

/, Phân vùng, Phát triển bền vững, Tin tức/HẢI PHÒNG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ RANH GIỚI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN QUẦN ĐẢO CÁT BÀ

HẢI PHÒNG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ RANH GIỚI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN QUẦN ĐẢO CÁT BÀ

Hải Phòng là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu của Việt Nam với nhiều danh lam thắng cảnh và khu bảo tồn thiên nhiên. Trong đó, Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà là một trong những khu bảo tồn có quy mô lớn và đặc biệt quan trọng.

Thành phố phê duyệt rà soát, xây dựng bản đồ ranh giới khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà

UBND thành phố vừa có Quyết định 524/QĐ-UBND phê duyệt kết quả Rà soát, xây dựng bản đồ ranh giới Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.

Theo đó, Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà có tổng diện tích 26.418,9 ha (thuộc địa bàn 7 xã, thị trấn: Gia Luận, Hiền Hào, Phù Long, Việt Hải, Trân Châu, Xuân Đám, thị trấn Cát Bà và vùng biển giáp ranh địa giới hành chính huyện Cát Hải); bao gồm: 03 vùng lõi, 03 vùng đệm và 02 vùng chuyển tiếp. Tọa độ trung tâm của Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà là (X=2.300.891 m; Y=630.617 m).

Cụ thể, Vùng lõi có tổng diện tích 6.278,6 ha, trong đó: Vùng lõi 1: Tây Bắc thuộc địa bàn xã Phù Long, diện tích 488,5 ha; Vùng lõi 2: Đông Nam thuộc địa bàn 03 xã: Gia Luận, Trân Châu và Việt Hải, diện tích 5.629,7 ha; Vùng lõi 3: Đông Nam thuộc thị trấn Cát Bà, diện tích 160,4 ha.

Vùng đệm có tổng diện tích vùng đệm 8.797,1 ha, trong đó: Vùng đệm 1 (đệm bao quanh): thuộc địa bàn 02 xã: Phù Long, Gia Luận, diện tích 1.902,4 ha; Vùng đệm 2 (đệm trung tâm Việt Hải): thuộc địa bàn xã Việt Hải, diện tích là 238,3 ha; Vùng đệm 3 (đệm bao quanh): thuộc địa bàn 06 xã, thị trấn: Phù Long, Gia Luận, Trân Châu, Hiền Hào, Việt Hải, thị trấn Cát Bà,diện tích 6.656,4 ha.

Vùng chuyển tiếp có tổng diện tích là 11.343,2 ha, trong đó: Vùng chuyển tiếp 1 (Bắc Gia Luận): thuộc địa bàn 02 xã: Phù Long, Gia Luận, diện tích là 2.249,0 ha; Vùng chuyển tiếp 2: Thuộc địa bàn 07 xã, thị trấn: Phù Long, Gia Luận, Trân Châu, Hiền Hào, Xuân Đám, Việt Hải, thị trấn Cát Bà và diện tích vùng biển giáp ranh địa giới hành chính huyện Cát Hải, diện tích là 9.094,2 ha.

Mục tiêu bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên và phát triển bền vững

Việc xây dựng bản đồ ranh giới Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà đã được đánh giá là rất cần thiết và đã được tiến hành một cách nghiêm túc.

Mặt khác, các phân khu của Vườn Quốc gia Cát Bà và phân vùng Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà hiện nay không đồng nhất, gây khó khăn trong công tác phối hợp tuần tra quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng cảnh quan, hệ sinh thái, loài và di truyền, ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu khoa học; nghiên cứu, giám sát, đào tạo và giáo dục cộng đồng về bảo tồn và phát triển bền vững ở phạm vi địa phương, quốc gia và quốc tế.

Việc hoàn thành bản đồ ranh giới Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà sẽ là bước đầu tiên trong quá trình quản lý và sử dụng nguồn lợi thiên nhiên của khu vực này một cách bền vững. Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu sự hợp tác và đóng góp của tất cả các bên liên quan, từ cơ quan chức năng đến cộng đồng địa phương.

Trong tương lai, Hải Phòng cũng sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu quản lý, hoạt động bảo vệphát triển Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà một cách bền vững, đồng thời tăng cường tuyên truyền và giáo dục để nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về tầm quan trọng của việc bảo vệ và sử dụng nguồn lợi thiên nhiên.

By | 2023-04-01T09:30:14+07:00 April 1st, 2023|Bảo tồn, Phân vùng, Phát triển bền vững, Tin tức|0 Comments

Leave A Comment