Hợp tác quốc tế

//Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Thành phố Hải Phòng và Ban quản lý Khu DTSQ Cát Bà đã hợp tác với UNESCO Văn phòng Hà Nội, Ủy ban MAB Việt Nam, Hiệp hội quốc tế về Khoa học hệ thống (ISSS) chính thức khởi động Dự án ứng dụng Khoa học hệ thống vào quản lý các vấn đề phức hợp trong quản lý phát triển bền vững tại thành phố Hải Phòng, trong đó [...]

By | 2018-01-04T15:11:50+07:00 January 4th, 2018|Hỗ trợ, Hợp tác quốc tế|0 Comments