Quỹ phát triển bền vững

/Quỹ phát triển bền vững
Quỹ phát triển bền vững 2018-02-09T08:43:13+07:00

Quỹ Phát triển bền vững Khu DTSQ Cát Bà

Được thành lập từ năm 2010, Quỹ Phát triển Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Quần đảo Cát Bà được hình thành không vì lợi nhuận trên cơ sở vận động sự tự nguyện tài trợ ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững Khu DTSQ Cát Bà. Đây là sáng kiến hành động tiên phong của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Quần đảo Cát Bà, hưởng ứng lời kêu gọi từ Tuyên bố Madrid của Đại hội toàn cầu các Khu dự trữ sinh quyển thế giới lần thứ 3 tại Madrid (Tây Ban Nha), tháng 2/2008. Trong đó, các Khu DTSQ là cầu nối xây dựng những mối hợp tác lâu dài hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển bền vững, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Các hoạt động cụ thể theo điều lệ của Quỹ:

  • Hỗ trợ thực hiện việc bảo tồn và phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển Quần đảo Cát Bà theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ;

  • Cho vay đầu tư;

  • Hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc;

  • Nhận ủy thác và ủy thác cho vay, hỗ trợ;

  • Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Quần đảo Cát Bà.

  • Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

  • Quỹ đang xem xét, kiện toàn, chuyển hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 (Điều 7. Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội).

VỀ CƠ CẤU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ GIAI ĐOẠN 2010-2016